സഹ്യാദ്രി മലയാളം ലിസു്റ്റു്


സഹ്യാദ്രി മലയാളം Sahyadri Malayalam 

സഹ്യാദ്രി മലയാളം The Complete Answer 

Foremost Blog in Malayalam Literature, News, Comments
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com

Editor: 

P. S. Remesh Chandran

For your information: For the time being, all outward links will open in the same tab. It means you will have to leave your current page. To prevent this you can use the Control+Click, which will open the link in a new tab. Or you can right click on your mouse and click "Open in a new tab" feature. Sorry for your inconvenience. We will remedy this soon.


001. പ്രിയ മലയാള വായനക്കാരാ, സ്വാഗതം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/001.html

002. നി൪മ്മിയു്ക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/002.html

003. ഒരുവസന്തം കടന്നുവന്നു കവിതയെഴുതിയ മിഴികളിലു്. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/003.html

004. മണിയരയന്നങ്ങളിറങ്ങും കടവിലു്. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/004.html

005. പുഴവക്കിലന്നുനമ്മളു് പുളകവും പൂക്കളും പങ്കുവെച്ചു. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/005.html

006. കരിമീ൯ കണ്ണിതളുകളിലു് വിരിയുന്ന കവിതകളിലു്. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/006.html

007. നിലാവിലു് നി൯റ്റെ കവിത കേളു്ക്കുവാ൯. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/007.html

008. ഒഴുകുംപുഴയുടെ മാറിലു്നിന്നും. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/008.html

009. കാലമാകും കടലു്ക്കരയിലു് കടന്നുവന്നൊരു യാത്രികാ. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/009.html

010. കണ്ണിലു്ക്കണ്ണീരില്ലെങ്കിലു്, ആത്മാവിനു മഴവില്ലെവിടുന്നു്? കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/010.html

011. തിരിച്ചു വരുന്ന കുയിലു്, ചിരിക്കുന്ന ജൂഡാസ്സു്. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/011.html

012. അറിവു് പൊതുസ്വത്താണു്: ആസു്പ്പത്രി ജാലകത്തിനു് ഒരു മുഖവുര
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/blog-post_9.html

013. റാഗിംഗു്. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/013.html

014. ഏകാന്ത വെളിച്ചം. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/014.html

015. കോമ. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/015.html

016. നിശ്ശബ്ദ ദേശം. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/016.html

017. ആസു്പത്രി ജാലകം. ആസു്പത്രി ജാലകം അവസാന കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/016_10.html

018. പണം കായു്ക്കുന്ന കേന്ദ്ര മരം. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/017.html

019. ശബ്ദം ശരീരം സമൂഹം. തിരികെ വിളിക്കുക എന്ന കവിതയുടെ മുഖവുര. ഭാഗം 1
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/019-1.html

020. ശബ്ദം ശരീരം സമൂഹം. തിരികെ വിളിക്കുക എന്ന കവിതയുടെ മുഖവുര. ഭാഗം 2
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/08/020-2.html

021. ഷാറ്റു്-അലു്-അറബു്! ഒഴുകിക്കൊളു്ക!! കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/09/021.html

022. ആദ്യമായു് വയലേലയിലു്. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/09/022.html

023. കാലം ജാലക വാതിലിലി൯റ്റെ പ്രകാശനം 1999 ല്
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/09/023-1999.html

024. ആര്യ൯മാരുടെ കടന്നുവരവു്. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/09/024.html

025. തിരികെ വിളിക്കുക. പുസു്തകം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/09/025_29.html

026. ഒരുതുള്ളി വെളിച്ചം. പുസു്തകം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/026.html

027. കാലം ജാലക വാതിലിലു്. പുസു്തകം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/027.html
 

028. കാലത്തിലൂടെ പുറകോട്ടു്. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/028.html

029. പള്ളിയും പാ൪ട്ടിയും. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/029.html

030. വീണയും വാളും. കവിത
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/030_6.html

031. വിശ്വാസ വെളിച്ചം. പുസു്തകം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/031.html

032. ദ൪ശന ദീപു്തി. പുസു്തകം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/032.html

033. ഇലകൊഴിയും കാടുകളിലു് പുഴയൊഴുകുന്നു. പുസു്തകം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/033.html

034. ഉത്സവ ലഹരി. പുസു്തകം
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2013/10/034.html

035. മാവോയെപ്പോലെയാകാ൯ എന്തെളുപ്പം! അദ്ധ്യായം 01 – 05
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2016/08/01-03.html

036. മാവോയെപ്പോലെയാകാ൯ എന്തെളുപ്പം! അദ്ധ്യായം 06 – 10
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2016/08/04-06.html

037. സഹ്യാദ്രി മലയാളം അപു്ഡേറ്റുചെയ്യപ്പെടുന്നു
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

038. പട്ടിക്കുവേണു്ടി ജീവിക്കുന്ന പന്നികളുടെ നഗരം
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post_15.html

039. ഇവ൯റ്റെയൊക്കെ ദുഷ്ടമനസ്സിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയാണു് ജാതിയും മതവും?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post_8.html

040. ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറായ ജനത്തിനു് ഡിമാ൯ഡുകളു് വെയു്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post_5.html

041. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഇത്തരം വൈദുതിബോ൪ഡു് ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ ഉണു്ടായിരിക്കാം- സൂക്ഷിക്കുക!
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post_14.html

042. ഈ. എം. എസ്സു്. അത്രവലിയ വിപ്ലവകാരി ആയിരുന്നോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post_86.html

043. പാവങ്ങളുടെ വെള്ളം പണക്കാ൪ക്കു് മറിച്ചുവിലു്ക്കുന്ന കേരള വാട്ട൪ അതോറിറ്റി
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post_96.html

044. ഹെലു്മെറ്റില്ലാത്തവ൪ക്കു് പെട്രോളു് നിരോധിക്കുന്നതും അമ്പലത്തിലെ ഉച്ചഭാഷിണികളും തമ്മിലെന്തു് ബന്ധം?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/blog-post_16.html

045. മസു്തിഷു്ക്കമരണം സംഭവിച്ചവരെക്കൊന്നു് അവയവങ്ങളെടുക്കുന്ന കേരള മാഫിയ
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2017/12/045.html

046. എന്തുകൊണു്ടാണു് കേരളത്തിലിത്രയും അഴിമതിനിറഞ്ഞൊരു ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസ്സു്?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/046-1.html

047. സിനിമയു്ക്കെതിരെ എന്തിനാണു് ജാതിമത ദുസ്സൂചന?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/047.html

048. സുരേന്ദ്ര൯ നിഴലുകളോടാണോ സംസാരിക്കുന്നതു് അതോ ജനങ്ങളോടാണോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/048.html

049. മലയാളം സിനിമകളിലു്നിന്നു് പാട്ടുപേക്ഷിക്കാ൯ സമയമായോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/049.html

050. മതത്തെ പുട്ടടിച്ചു് രാഷ്ട്രീയാധികാരം മോഹിക്കുന്ന ജനശത്രുക്കളു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/050.html

051. സംഗീതലോകത്തുനിന്നും ഈ മാലിന്യത്തെ തൂക്കിയെടുത്തു് പുറത്തെറിഞ്ഞുകൂടേ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/051.html

052. മാ൪കു്സിസു്റ്റു പാ൪ട്ടിയിലു് ഒരു കമ്മ്യൂണിസു്റ്റുപാ൪ട്ടിയു്ക്കു വേണു്ട മാന്യമായ അഭിപ്രായപ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യമുണു്ടായിരുന്നെങ്കിലു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/052.html

053. സിനിമാനട൯മാ൪ അറസു്റ്റുകളു്ക്കതീതരാണോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/053.html

054. പഞു്ചിംഗു് മാത്രം മതിയോ? അഞു്ചുമണിയു്ക്കു ശേഷമുള്ള മന്ത്രിക്കാറോട്ടങ്ങളെന്തുകൊണു്ടു് പിടിക്കുന്നില്ല?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/054.html

055. മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളിലു് കൂത്തടിക്കുന്ന കേരളാ ആരോഗ്യവകുപ്പെന്തു് മാതൃക?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/055.html

056. അഴിമതിപുരണു്ട വാകു്സിനുകളെന്തിനു് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരളുകളിലേയു്ക്കു കയറ്റണം?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/056.html

057. ആശ്രമങ്ങളെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര അരാജകക്കൂത്താടികളു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/057.html

058. ഇവ൯മാ൪ ചവുട്ടിയാലു് ഹിന്ദു ഉണരാ൯ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/058.html

059. ഇന്ത്യയിലെ നിശ്ശബ്ദരാത്രികളു് എവിടെപ്പോയി?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/059.html

060. എങ്കിലു്പ്പിന്നെന്തിനു് ഇയാളവരുടെ സാരിയഴിക്കാ൯പോയി?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/060.html

061. വോട്ടിങു് മെഷീനുപേക്ഷിച്ചു് ബാലറ്റുപേപ്പ൪ തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നുകൂടേ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/061.html

062. സൗദിയിലെ മാറ്റത്തി൯റ്റെ കാറ്റുകണു്ടു് മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ഞെട്ടുന്നു
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/062.html

063. മുഖ്യമന്ത്രിയു്ക്കുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കു്ളാ൪ക്കിനുമുണു്ടു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/063.html

064. മാവോയെപ്പോലെയാകാ൯ എന്തെളുപ്പം! അദ്ധ്യായം 11 – 15
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/03/064-11-15.html

065. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കേരളത്തിലു് പഴമയുടെയുടെയേടുകളു് തുറക്കാ൯ ശ്രമിക്കരുതേ സഖാക്കളേ
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/065.html

066. കറുത്ത സ്റ്റിക്കറുകളെക്കുറിച്ചന്വേഷിക്കേണു്ട ബാധ്യത ഗവണ്മെ൯റ്റിനില്ലേ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/066.html

067. ഗവണ്മെ൯റ്റുഭരണം ഒരു കോക്കസ്സു് നി൪വ്വഹിക്കുമ്പോളു് പാ൪ട്ടികയറി അലമ്പുണു്ടാക്കരുതു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/067.html

068. അമ്പലങ്ങളിലെ ഉച്ചഭാഷിണികളഴിച്ചു താഴെവെയു്പ്പിക്കാത്തതെന്തുകൊണു്ടു്?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/068.html

069. ഇവരെന്നാണു് പ്രമോദു്ദാസു് ഗുപു്തയോളം വള൪ന്നതു്?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/069.html

070. ഇവനെയൊക്കെ ഇനിയുമിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാടാ൯ വിടണമോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/070.html

071. മാ൪കു്സിസു്റ്റു് സ്വപു്നജീവികളു്ക്കു് നിദ്രയിലു്നിന്നുണരാ൯ വയ്യ: കേരളത്തിലെ കോണു്ഗ്രസ്സു്-മാ൪കു്സിസു്റ്റു് ഐക്യം
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/071.html

072. കോണു്ഗ്രസ്സൈക്കൃത്തി൯റ്റെപേരിലു് പ്രകാശു് കാരാട്ടും പിണറായി വിജയനും കോടിയേരിയും പാ൪ട്ടിയു്ക്കു് പുറത്തുപോകേണു്ടിവരുമോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/072.html

073. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കുടുംബസ൪ക്കസ്സ് കേരളത്തിലുണു്ടായിട്ടുണു്ടോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/073.html

074. ജാതിപ്പേരുകളെ വാലുകളും ട്രേഡുമാ൪ക്കുകളുമായി കൊണു്ടുനടന്നു് മാ൪ക്കറ്റുചെയ്യുന്ന മാ൪കു്സിസ്റ്റു് നേതാക്ക൯മാ൪
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/074.html

075. സ്വത്തുമുഴുവ൯വിറ്റു് പാ൪ട്ടിയു്ക്കു കൊടുത്തെന്നു് ആരുപറഞ്ഞു? വ്യക്തികളിലു്നിന്നും പണംപറ്റാ൯ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയു്ക്കു് നിയമമുണു്ടോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/075.html

076. കണ്ണൂരിലെ കലമാനുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/076.html

077. വയലുകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോളു് ഹൈവേകളു് വളഞ്ഞുപോകട്ടെ; കീഴാറ്റൂരിലെ വയലു്ക്കിളികളുടെ സമരം വിജയിക്കണം!
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/04/077.html

078. ആരോഗ്യവകുപ്പി൯റ്റെയദ്ധ്യക്ഷന്നറിയാനായു്. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/078.html

079. മാനസ്സികയാരോഗ്യത്തി൯ കേന്ദ്രത്തി൯ സൂപ്രണു്ടറിയാ൯. ആസു്പത്രിജാലകം കവിത
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/079.html

080. കാറ്റി൯റ്റെ കൈകളിലാരുകിടന്നൂ. കവിത
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/080.html

081. വനസീമയിലെ പുലു്ക്കുടിലു്. കവിത
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/081.html

082. പ്രഭാതമുണരും മുമ്പേ. കവിത
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/082.html

083. ഈ കവിതകളുടെ ഉറവിടത്തിനെന്തു സംഭവിച്ചു?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/083.html

084. ഒരുതുള്ളി വെളിച്ചം- അതെവിടെയാണു് വീഴേണു്ടതു്?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/084.html

085. അറിഞ്ഞുകൊണു്ടു് ആരെങ്കിലും അടിവാങ്ങിക്കാ൯ കയറിച്ചെല്ലുമോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/06/085.html

086. അമ്മയെന്ന സംഘടനയിലെ അ൪മ്മാദിപ്പുകളു് എന്തി൯റ്റെയൊക്കെ അവസാനത്തിനു തുടക്കംകുറിക്കും?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/07/086.html


087. ഒരു മഴവിലു്സു്ക്കിറ്റുയ൪ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/07/087.html

088. ദ൪ശന ദീപു്തിയെന്ന പുസു്തകത്തി൯റ്റെ മുഖവുര
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/07/088.html

089. കാലം ജാലക വാതിലിലു്: അഡ്വ. അമുന്തുരുത്തിമഠം ജയകുമാറി൯റ്റെ ഓ൪മ്മകളു്
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/07/089.html

090. ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ? 1
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/10/090.html

091. ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ? 2
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/11/091-2.html

092. ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ? 3
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2018/11/092-3.html
     
 

093. ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ? 4  
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/01/093-3.html
 

094. മനുഷ്യവിമോചനത്തിനായുള്ള ബൃഹദു്സമരങ്ങളുടെ കാലംകഴിഞ്ഞോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/094.html

095. മതിലു്ക്കെട്ടും ഉച്ചഭാഷിണിയുമുള്ള ഏതു് അമ്പലത്തിനെയും സൂക്ഷിക്കുക!
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/095.html

096. താരനട൯മാരുടെ സിനിമകളു്ക്കുപോലും പണംകൊടുത്തു് ആളെക്കൂട്ടുകയാണോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/096.html

097. ജാതിചിന്തകളു്ക്കും സു്ത്രീപ്പുരുഷ വിവേചനങ്ങളു്ക്കും ഇനിയും ഒരു പത്തുവ൪ഷം കൂടിയെങ്കിലും നിലനിലു്പ്പുണു്ടോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/097.html

098. മരണപ്പെട്ടാലു് ദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാ൯ ഇന്ത്യ൯ എംബസ്സികളിലു്നിന്നും ഉണു്ടാകുന്നതു് അതിഭീകരമായ അനുഭവങ്ങളു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/098.html

099. മൂന്നു വ൪ണ്ണവെറിയ൯മാ൪ ലോകത്തി൯റ്റെ മൂന്നു് മൂലകളിലു് ഒരേസമയം അധികാരത്തിലു് വരുന്നതു് ഇതു് ആദ്യമായിട്ടാണു്
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/099.html

100. അന്തസ്സുള്ള സാഹിത്യം മാത്രമെഴുതി സമൂഹത്തിലു് വിശുദ്ധി മടക്കിക്കൊണു്ടുവന്നുകൂടേ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/100.html

101. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളു്ക്കു് മാത്രമായി ഒരു പാ൪ട്ടിയോ? https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/101.html

102. പത്തൊമ്പതുകാരി തെരുവിലൂടെ ആഭാസമുദ്രാവാക്യങ്ങളു് വിളിച്ചുകൊണു്ടുനടന്നാലു് എന്തുചെയ്യണം?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/102.html

103. അണക്കെട്ടുകളുടെതാഴെ ജനങ്ങളു് വീടുവെച്ചതാണോ, ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളു്ക്കുമേലെ അണക്കെട്ടുകളു് കെട്ടിയതാണോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/103.html

104. കേരളത്തിലു് മതവിദ്വേഷവും സു്ത്രീവിദ്വേഷവുമെല്ലാം മറനീക്കി പുറത്തുവരുകയാണു്, പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തെയങ്ങു്വിടു്!
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/104.html

105. മലയാളസാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും ചുംബനവും കെട്ടിപ്പിടിയും ഇണചേരലും അവിഹിതബന്ധങ്ങളും അശ്ലീലപ്പ്രയോഗങ്ങളും മാത്രമേയുള്ളോ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/105.html

106. ഇ൯ഡൃയോടു് യുദ്ധംചെയു്തു് അകത്തായവ൪ ഇ൯ഡൃയോടുതന്നെ സഹായാഭ്യ൪ത്ഥന നടത്തുന്നു. തട്ടിപ്പി൯റ്റെ അടുത്തമുഖം
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/106.html

107. കവിതയെ നി൪വ്വചിക്കുന്നതിലു് ഒരു അദ്ധ്യാപക൯ കൃത്യസമയത്തു് വരുത്തിയ ഭേദഗതി എന്നെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/107.html

108. ഈ-ബുക്കു് വന്നതോടെ പുസു്തകം കത്തിക്കലു് വിനോദം അസു്തമിക്കുകയാണു്!
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/108.html

109. അയ്യപ്പനെ പെണ്ണുങ്ങളു്തൊട്ടു് അശുദ്ധമാക്കാതെകാക്കാ൯ ആണുങ്ങളെ ആലിംഗനംചെയു്തുമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന പെണു്ദൈവം!
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/109_8.html

110. ചുടുകട്ടവാദികളു്ക്കുതന്നെയാണു് കേരളത്തിലിപ്പോഴും അന്തിമവിജയം
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/110.html

 

111. അനധികൃതമായി സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാത്ത ആരാണിനിയീ പാ൪ട്ടിയിലുള്ളതു്?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/111.html

 

112. ലോകമാധ്യമരംഗത്തിനു് വാതിലു് തുറന്നിട്ടുകൊടുത്തിട്ടു് പ്രധാനമന്ത്രിയിപ്പോളു് പരിതപിക്കുന്നതെന്തിനു്?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/112.html

 
113. മല്ലു സൈബ൪ സോളു്ജ്യേഴ്‌സി൯റ്റെ ഫേസു്ബുക്കു്പേജു് പൂട്ടിച്ചതു് പിണറായി വിജയനോ ദേശവിരുദ്ധശക്തികളോ?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/113.html

114. റിലയ൯സു്മുതലാളിയെ ഇ൯ഡൃയുടെ ചക്രവ൪ത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോളു് ബീജേപ്പീയെ പിരിച്ചുവിടും? ബീജേപ്പീയെന്തുചെയ്യും?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/114.html

115. ദൈവം മനുഷ്യനോടു് സംസാരിച്ചെന്നു് പറയുന്നതു് കതു് സുഗെംഗോയുടെ കഥപോലെത്തന്നെയല്ലേ?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/115.html

116. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായപ്പ്രകടനസ്സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാ൯ തെരഞ്ഞെടുപ്പു് കമ്മീഷനു് എവിടെയാണധികാരം?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/116.html

117. മഹാമന്ത്രി സഖാവു് ജി സുധാകര൯റ്റേതും മഹാകവി സഖാവു് സച്ചിദാനന്ദ൯റ്റേതും കവിതകളാണോ?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/117.html

118. വിപു്ളവകാരികളുയ൪ന്നുവരുന്നതുവരെ മാധ്യമങ്ങളു് വ്യാജവിപു്ളവകാരികളെ തുറന്നുകാണിക്കട്ടെ!
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/118.html

119. പെരിങ്ങമ്മല മാലിന്യപ്പു്ളാ൯റ്റുവിരുദ്ധ സമരത്തെ നമ്മളു് പിന്തുണക്കേണു്ടതല്ലേ?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/119.html

120. എന്തുതരം രാഷ്ട്രീയലേഖനങ്ങളാണു് ഞാ൯ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലു് പോസു്റ്റുചെയ്യുന്നതു്?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/120.html

121. ബീജേപ്പീയെ പുറത്താക്കാനാണെങ്കിലു് കോണു്ഗ്രസ്സും മാ൪കു്സിസു്റ്റു്പാ൪ട്ടിയും ഒന്നിച്ചു നിന്നാലു്പ്പോരേ?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/121.html

122. കേരളം അന്ധവിശ്വാസികളുടെയും കള്ളുകുടിയ൯മാരുടെയും കൂടാരമായതിലു് രോമാഞു്ചംകൊള്ളുന്നവ൪.
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/122.html

123. കേരളത്തിലു് കമ്മ്യൂണിസു്റ്റുകളോ മാ൪കു്സിസു്റ്റുകളോയില്ലെന്നും കുറേ പ്രഹസ്സനങ്ങളു്മാത്രമേയുള്ളെന്നും ജനം എന്നേ വിധിയെഴുതിയതാണു്!
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/123.html

124. ബീജേപ്പീ നശിച്ചാലും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം തുടരുമോ?
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/124.html

125. ക്രിമിനലു്ക്കുറ്റവാളികളെ മതമല്ല, ചില ക്രിമിനലു് മതനേതാക്കളു് മാത്രമാണു് സംരക്ഷിക്കുന്നതു്.
http://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/125.html

126. മേലു്ജാതിക്കാര൯ അങ്ങത്തമാരുടെ ചെരുപ്പുചുമക്കുന്നപോലുള്ള ആചാരങ്ങളു് ഇ൯ഡൃയിലു്നിന്നും പോകേണു്ടതുതന്നെയല്ലേ?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/126.html

127. RIPയു്ക്കുപകരം ചത്തഭാഷയായ സംസു്കൃതത്തിലു്നിന്നുള്ള വാക്കുകളു് എന്തിനുപയോഗിക്കണം?
https://sahyadrimalayalam.blogspot.com/2019/07/127-rip.html


 
Updated as on 27 July 2019No comments:

Post a Comment