Sunday, December 19, 2010

Songs From An Unproduced Film 1 By P. S. Remesh Chandran

SONGS FROM AN UNPRODUCED FILM
 

From the book, Jalaja Padma Raaji by P.S.Remesh Chandran

രണു്ടു്.

ഒരുവസന്തം കടന്നുവന്നു 
കവിതയെഴുതിയ മിഴികളിലു്

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯


(അവതരണ ഗാനം. ക്രെഡിറ്റിനും റ്റൈറ്റിലിനുമൊപ്പം)


ഒരുവസന്തം കടന്നുവന്നു
കവിതയെഴുതിയ മിഴികളിലു്
നിറയുമശ്രുകണങ്ങളു്കൊണു്ടു
പുഴയൊഴുകീ ഈവഴീ...........
പുഴയൊഴുകീ ഈവഴി.

നിറനിലാവി൯ നിമിഷഭംഗി
നിഴലിടുന്ന യമുനയിലു്
ഹൃദയഭാരം കവിതയായി
ഒഴുകിയെത്തീ പ്രിയസഖീ.......
ഒഴുകിയെത്തീ പ്രിയസഖീ.

നിറയുമരുമ പുളിനഭംഗി
കടമെടുത്ത കാ൪മ്മേഘമേ,
ഇനിയുമിരവിലു് വരുമൊ,നി൯റ്റെ
കടകടഹമാം ധ്വനിയുമായു്......
കടകടഹമാം ധ്വനിയുമായു്.

നിന്നിലിന്ദ്ര ധനുസ്സുമായി
വ൪ണ്ണശബളം മുകിലുകളു്
കളകളംകള നിസ്വനത്തി൯

ഗദു്ഗദം പദമാപദം................
ഗദു്ഗദം പദമാപദം.


നിറമിഴിയിലു് നിന്നുമരുമ
കുളിരരുവി ഒഴുകിടും
നി൯റ്റെ ന൪ത്തന വേദിയായി
സാന്ദ്രമാം ഹിമയാചലം.........
സാന്ദ്രമാം ഹിമയാചലം.

പലപളുങ്കു മണികളായി
പതനതീരമണഞ്ഞു നീ
പലരുടേയും പടഹനി൪ഘോ-
ഷങ്ങളു്കേട്ടു മയങ്ങി നീ.........
കേട്ടുമയങ്ങി നീ.

മദനഭാവം മധുരഭാവം
മഥുരത൯പുര ഗോപുരം
ഒഴുകിയെത്തും കാറ്റിലെ൯റ്റെ
പ്രിയസഖിത൯ഗദ്ഗദം...........
പ്രിയസഖിത൯ഗദ്ഗദം.


 
From Jalaja Padma Raaji. 
https://www.amazon.com/dp/B07CKTQDC3ഗാനം എട്ടു്

കാലമാകും കടലു്ക്കരയിലു് കടന്നുവന്നൊരു യാത്രികാ

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

 

[അവസാന ഗാനം. മലമേടുകളു് വനാരണ്യങ്ങളായി കടല്ത്തീരത്തു വന്നു ചേരുന്നു. ഈ ഗാനത്തോടെ ജലജപദ്മരാജി എന്ന ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു]
 
കാലമാകും കടലു്ക്കരയിലു് 
കടന്നുവന്നൊരു യാത്രികാ..രാത്രിയും..യാത്രയായു്,
കരളിനുള്ളിലു് നീയെഴുതിയ
മധുരഭാവം കവിതയായു്..കവിതയായു്..കവിതയായു്. [കാലമാകും]

സാന്ദ്രനീലവനം മുന്നിലു് തളി൪ത്തുനിലു്ക്കുമ്പോളു്
തളിരിടാത്ത വസന്തമൊന്നെ൯ മനസ്സിലു്നിലു്ക്കുന്നു,
കാലമാം തിരശ്ശീലതന്നിലു് നീവീഴു്ത്തുന്ന............. (പാസു്)
കാലമാം തിരശ്ശീലതന്നിലു് നീവീഴു്ത്തുന്ന
ചലനചിത്രം നടനചിത്രം നിശബ്ദമായി. [കാലമാകും]

മധുവസന്തം മനസ്സിനുള്ളിലു് നിറഞ്ഞുനിലു്ക്കുമ്പോളു്
മനമുലയു്ക്കും നിഴലുചിത്രം നീപതിയു്ക്കുന്നു,
കാലമാം കടലു്ക്കരയിലു് നി൯റ്റെ പാദമുദ്രകളിലു്...(പാസു്)
കാലമാം കടല്ക്കരയിലു് നി൯റ്റെ പാദമുദ്രകളിലു് 
മനംപൂഴു്ത്തി മുഖംതാഴു്ത്തി ഞാനിരിക്കുന്നു. [കാലമാകും]   

NOTE:

During the 1980s, I was a frequent visitor to the Malayalam Film Production and Distribution Company, Benny Films,Trivandrum, producers of the popular film Pick Pocket. I had real ambitions of filming one of my stories, The Message Of Goodlaay, which tells the tale of a three generation-long revenge, the events starting in the Raamanaadhapuram District in Madras in the dawn of the Nineteenth Century and ending in Kerala in the late Twentieth Century. I knew well from the start that the roles of the villains from the same family in three generations, Chithrakoodam Pulikesan Thampi, his son Pushpabaanan Thampi and his grandson C.K.Saan could be acted by Mr. Balan K. Nair alone. Likewise, the roles of the three generation heroes from the same family, a Stone Cutter, his son Nesamani and his grandson, Lawyer Vijay Sikhamani could only be acted well by Sri. Gopi. And also this film with it's 19th Century Fire-brand Plunders, Mountain Horse Fights and Conflagrations of Whole opposing Villages could be directed by Sri. Cross Belt Mani only.

Then came the unique setbacks. The versatile Cross Belt Mani stopped directing films. Balan K. Nair and after that Sri. Gopi succumbed to paralysis and slowly passed away. I never again dared to even speak about this film to anyone, and is left with the songs and the story.

The story is presented in English as a book, The Message Of Goodlaay. The songs are now included in the Malayalam Poetry Book not yet published, JALAJA PADMA RAAJI, which in Sanskrit means THE LOTOS - BAND, which will be published simultaneously in English as The Lotos-Band.

These songs in Malayalam are introduced here. They are produced as the Musical Album: Puzhayozhukee Eevazhi.

1. Opening Song - Credits, Titles.
 
Oru Vasantham Kadannu Vannu Kavithayezhuthiya Mizhikalil.


Oruvasantham kadannuvannu
Kavithayezhuthiya mizhikalil
Nirayumasru kanangal kontu
Puzhayozhukee eevazhee ....................
Puzhayozhukee eevazhee.

Niranilaavin nimishabhangi
Nizhalidunna yamunayil
Hrudayabharam kavithayaayi
Ozhukiyetthee priyasakhee ................
Ozhukiyetthee priyasakhee.

Nirayumaruma pulinabhangi
Kadameduttha kaarmeghame
Iniyumiravil varumo, ninte
Kadakadahamaam dhwaniyumaay ....
Kadakadahamaam dhwaniyumaay.

Ninnilindra dhanussumaayi
Varnnasabalam mukilukal
Kalakalamkala niswanatthin
Gadgadam pad~maapadam ................
Gadgadam padmaapadam.

Niramizhiyil ninnumaruma
Kuliraruvi ozhukidum
Ninte nartthana vediyaayi
Saandramaam himayaachalam .........
Saandramaam himayaachalam.

Palapalunku manikalaayi
Pathanatheeramananjju nee
Palarudeyum padahanirgho-
Shangal kettu mayangi nee ................
Kettu mayangi nee.

Madhurabhaavam madanabhaavam
Madhurathan pura gopuram
Ozhukiyetthum kaattilente
Priyasakhithan gadgadam .................
Priyasakhithan gadgadam.
 

2. End Song - Scenes : Mountains, Jungles and Sea Shore.
 
Kaalamaakum Kadalkkarayil Kadannuvannoru Yaathrikaa.

Kaalamaakum kadalkkarayil
Kadannuvannoru yaathrikaa...raathriyum...yaathrayaay
Karalinullil neeyezhuthiya
Madhurabhaavam kavithayaay...kavithayaay...kavithayaay.

Saandraneelavanam munnil thalirtthu nilkkumpol
Thaliridaattha vasanthamonnen manassil nilkkunnu,
Kaalamaam thirasseelathannil nee veezhtthunna........ ( Pause
Kaalamaam thirasseelathannil nee veezhtthunna
Chalanachithram nadanachithram nissabdamaayi. ....( Kaalamaakum)

Madhuvasantham manassinullil niranjju nilkkumpol
Manamulaykkum nizhaluchithram nee pathiykkunnu,
Kaalamaam kadalkkarayil ninte paadamudrakalil....... ( Pause Kaalamaam kadalkkarayil ninte paadamudrakalil
Manampoozhtthi mukhamthaazhtthi njaaniritkkunnu.(Kaalamaakum)

(Will Continue to other songs)


About the Author P. S. Remesh Chandran: 

Editor of Sahyadri Books & Bloom Books, Trivandrum. Author of several books in English and in Malayalam. And also author of Swan: The Intelligent Picture Book. Born and brought up in the beautiful village of Nanniyode in the Sahya Mountain Valley in Trivandrum, in Kerala. Father British Council trained English teacher and Mother University educated. Matriculation with distinction and Pre Degree Studies in Science with National Merit Scholarship. Discontinued Diploma studies in Electronics and entered politics. Unmarried and single. 

Author of several books in English and in Malayalam, mostly poetical collections, fiction, non fiction and political treatises, including Ulsava Lahari, Darsana Deepthi, Kaalam Jaalakavaathilil, Ilakozhiyum Kaadukalil Puzhayozhukunnu, Thirike Vilikkuka, Oru Thulli Velicham, Aaspathri Jalakam, Vaidooryam, Manal, Jalaja Padma Raaji, Maavoyeppoleyaakaan Entheluppam!, The Last Bird From The Golden Age Of Ghazals, Doctors Politicians Bureaucrats People And Private Practice, E-Health Implications And Medical Data Theft, Did A Data Mining Giant Take Over India?, Will Dog Lovers Kill The World?, Is There Patience And Room For One More Reactor?, and Swan, The Intelligent Picture Book. 

Face Book: https://www.facebook.com/psremeshchandra.trivandrum
Twitter: https://twitter.com/PSRemeshChandra
Google Plus: https://plus.google.com/+PSRemeshChandran
You Tube: http://www.youtube.com/user/bloombooks/videos
Blog: http://sahyadribooks-remesh.blogspot.com/
Site: https://sites.google.com/site/timeuponmywindowsill/
E-Mail: bloombookstvm@gmail.com
 
Post: P. S. Remesh Chandran, Editor, Sahyadri Books, Trivandrum, Padmalayam, Nanniyode, Pacha Post, Trivandrum- 695562, Kerala State, South India. No comments:

Post a Comment