Monday, April 23, 2012

Malayalam Poem. 002. Kilikalunarnnu Parannu. P.S.Remesh Chandran. Editor, Sahyadri Books & Bloom Books, Trivandrum.

It is better to read these Malayalam Poems in Mozilla Firefox or Google Chrome.

ML 002

Kilikalunarnnu Parannu.
P.S.Remesh Chandran.

Infn-I-fp-WÀ¶p ]d-¶q.
]n. Fk.v ctaiv N{µ³.


t\ct¯ ]pe-cn-bp-Zn-¨p,
t\ct¯ kqc-y-\p-Zn-¨p,
Imet¯ Infn-I-fp-WÀ¶p ]d-¶q...
Imet¯ Infn-I-fp-WÀ¶p ]d-¶q...


Im«-b-Wn-IÄ Imbvs¨mcp Imew,
IpSn-ep-I-fn-¶-I-te-b-Ite
Hcp-Iq«w Ip«n-IÄ Im«n-e-e-ªp....
HcpIq«w Ip«n-IÄ Im«n-e-e-ªq.


hb-seÃmw ]q«n-sbm-cp-¡n,
hmen-«p- I-®p-I-sf-gp-Xn,
HcpIq«w- Im-f-IÄ Iq«n-e-W-ªq...
HcpIq«w- Im-f-IÄ Iq«n-e-W-ªq...


Cc-sbÃmw sIm¡n-sem-Xp-¡n,
C¼-sagpw kÔ-y-bn \o´n,
t\ct¯Infn-Ifvv Iq«n-e-W-ªq..
t\ct¯Infn-Ifv Iq«n-e-W-ªq..


sX¡p-s¶mcp Imäp-h-cp-¶q...
sXt§m-e-¡q-«n-¶p-ÅnÂ,
Imänsâ ssII-fn-emcpInS-¶q...
Imänsâ ssII-fn-em-cp-In-S-¶q..


Cf-Ipw- ]p-g-tbm-f-§-fn-epw,
]mbp-¶- ta-L-§-fn-epw,
]I-ensâ A´n-a-In-c-W-a-W-ªq...
]I-ensâ A´n-a-In-c-W-a-W-ªq..


Xmtgm«p angn-Ifv \o«n,
Xmc-Im-X-cp-Wn-I-f-h-cpsS
lrZ-b-kvan-X-an-hn-tS-bvs¡-hnsSsbdn-ªq...
lrZ-b-kvan-X-an-hn-tS-bvs¡-hnsSsbdn-ªq..


]msem-fn-¸p-©ncn XqIn,
h\-N-{µnI apI-fn \n¶q,
]qap-Sn-bn-semcp X¦-¯m-c-I- Nq-Sn...
]qap-Sn-bn-semcp X¦-¯m-c-I- Nq-Sn.


]mXncm-t¡m-gn-IÄ IqIn-b,
]cn-]qÀ® \ni_vZ \nio-Yn-\n,
]I-se-Ãm-sa-hn-S-h-sfm-fn-hn-en-cp-¶q...
]I-se-Ãm-sa-hn-S-h-sfm-fn-hn-en-cp-¶q.

No comments:

Post a Comment