Monday, April 23, 2012

Malayalam Long Poem 004. Viswaasa Veliccham. Full Book. P.S.Remesh Chandran.

If you are an international reader, you can read this poem here. If you have installed ISM fonts in your computer, read the second version below.

ML 004
വിശ്വാസ വെളിച്ചം

പി. എസ്സ്. രമേശ്‌ ചന്ദ്ര൯


ഒന്നു്


കാലം തെറ്റിയ വേനല്ച്ചൂടില്
വരണ്ട വയലുകളില്,
കുളു൪ത്ത ദാഹജലത്തിന്നാരോ
കുഴികള് കുത്തുന്നു.

ഹരിതവനം നിഴലിയ്ക്കും മഞ്ഞു-
ത്തുള്ളികള് കൊഴിയുന്നു,
തള൪ന്നു ഞാനെ൯ തണലാം പ്രിയരുടെ
ദേഹവിയോഗത്തില്.

കരിഞ്ഞ ചുള്ളിക്കൊമ്പിലിരുന്നൊരു
കൂമ൯ കൂകുന്നു,
പാടുകയില്ലെ൯ വേദന ഞാനെ൯
വീണക്കമ്പികളില്.

മരണം മനുഷ്യമനസ്സില് വിഷാദം
വാരിനിറയ്ക്കുന്നു,
മനോജ്ഞ മുലകി൯ നിനവി൯
നേരേ വാതിലടയ്ക്കുന്നു.

മാനം മൂടിയ മുകിലുകളാരോ
കീറിമുറിക്കുന്നു,
-അന്തഃസ്സംഘ൪ഷങ്ങള് വെള്ളിടി
വാളുകള് വീശുന്നു.

പിന്നെയുമോടച്ചാലുകളില് മഴ-
വെള്ളം പായുന്നു,
പിന്നെയുമരുവിക്കരകളിലരളി-
ക്കാടുകള് പൂക്കുന്നു.

മഴയില്ക്കുളിച്ചു നില്ക്കും
മരതക മരങ്ങളില്ക്കൂടി,
ചിറകുകള്തുഴഞ്ഞു പായും കൊക്കുകള്
ചിത്രം വിരചിച്ചു.

മഴയും മധുരനിലാവും മുകളില്-
ക്കൈയ്യുകള് കോ൪ക്കുന്നു,
തത്തമ്മകളുടെ ചിറകുകളുലഞ്ഞു
താഴാംപൂക്കാട്ടില്.

മഞ്ഞി൯ നേ൪ത്ത മുഖാവരണങ്ങള്
മൂടിയ മലമുകളില്
മുകില്ക്കുമാരികള് തമ്മില്ത്തമ്മില്
മുത്തം വെയ്ക്കുന്നു.

പുലരുംനേരം വരെയും നിലാവു
തോരാതൊഴുകുന്നു,
ചരാചരങ്ങള് നിശ്ചലമാം സുഖ
നിദ്രയിലാഴുന്നു.

രണ്ടു്

എങ്ങും എവിടെയുമുദയത്തി൯മു൯-
പുയരും താരത്തി൯
തങ്കവെളിച്ചം തഴുകുംതാഴ്വര
തിരികെ വിളിക്കുന്നു.

വയലേലകളുടെ കുറുകേ കുസൃതി-
ക്കാറ്റി൯പുറകെ ഞാ൯,
വീണും വീണ്ടുമെണീറ്റും നടന്നു
പട്ടം പറത്തുവാ൯.

കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെക്കുന്നും
കുളങ്ങളും താണ്ടി
നടന്നു ഞങ്ങള് പോയതുമീവഴി
വിദ്യാലയങ്ങളില്.

കാടുകള്ചൂഴും കരിമല, ചൂളം-
മൂളിപ്പുഴയൊഴുകും
ചരിവുക,ളവയുടെ ചുവട്ടില് വള്ളി-
ക്കുടിലും മറന്നു ഞാ൯.

ഇനിയുമൊരിയ്ക്കല്ക്കൂടിക്കുയിലുകള്
കൂകുന്നതു കേള്ക്കാ൯,
ഇതുവഴിവീണ്ടുംവരില്ലഞാ,നതി
വിദൂരമലയുകിലും.

മൂന്നു്

മിച്ചഭൂമി സമരത്തി൯റ്റെ
മുഴക്കം കേള്ക്കുന്നു,
മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു കുട്ടികള്
മു൯പേ നടന്നുപോയ്‌.

തോക്കും ഉരുക്കുതൊപ്പിയുമണിഞ്ഞ
പട്ടാളക്കാരും,
ഒറ്റുകൊടുക്കാ൯ നിരന്നു നിരവധി
വ൪ഗ്ഗവിരോധികളും.

ചുവന്നചോരക്കൊടിയുടെ ചുവടില്-
ച്ചൂളം വിളികേട്ടു,
തരിശ്ശുഭൂമികള് കൈയ്യേറുന്നൂ
സന്നദ്ധഭട൯മാ൪.

അല്പംചിലരുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടവ൪
ലക്‌ഷ്യം നേടുന്നു,
അന്നാണാദ്യം ചോപ്പുപുരണ്ടൂ
ചെമ്പരത്തികളില്.

കാഴ്ച്ചക്കാരാമായിരമാളുക-
ളോ൪മ്മച്ചിമിഴുകളില്,
അപൂ൪വ്വമാമൊരു സംഗമരംഗം
ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു. 

നാലു്

ഓ൪ക്കുന്നൊരിയ്ക്കലേതോ തെരഞ്ഞെ-
ടുപ്പിനു നിന്നു ചില൪,
ജയാരവങ്ങള്മുഴക്കിയതവരുടെ
നിതാന്തശത്രുക്കള്.

ജനാധിപത്യത്തിനെയും ജാതി-
ക്കൊടുവാളാല് വെട്ടാ൯
അങ്ങാടികളിലുമവരന്നെയ്യു-
ന്നാഗ്നേയാസ്ത്രങ്ങള്.

ജനിച്ച വ൪ഗ്ഗം പോകും പാതകള്
തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചില൪,
കടുത്തഭീഷണിയായവ൪ കടന്നു
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്.

ബന്ധുത്വം ജാതിത്വം സാമ്പ-
ത്തികാശ്രയത്വങ്ങള്
-പറിച്ചു ദൂരെയെറിഞ്ഞവ൪
പഴകിയ പാരമ്പര്യങ്ങളും.

അദ്ധ്വാനിക്കും കരുത്തിനരുവികള്
ചെറുത്തുചിറകെട്ടാ൯,
ആഢൃന്മാരുടെ ഗൂഢാലോചന-
യമ്പലമൂലകളില്.
 
അഞ്ചു്

വിദ്യാലയങ്ങള് വെടിഞ്ഞു കുട്ടികള്
വിശ്രമവേളകളില്,
മനംപുരട്ടും ചലച്ചിത്ര ഗാ-
നങ്ങള് കേള്ക്കാനായ്.

കളിസ്ഥലങ്ങള്കട,ന്നവ൪ തെരുവില്-
ക്കാസെറ്റ് സംഗീതം,
തോരാതൊഴുകും കടയുടെ മുന്നില്-
ക്കൂട്ടംകൂടുന്നു.

ക്രമങ്ങള്തെറ്റാതൊഴുകും കുയിലി൯
കച്ചേരി മുറിഞ്ഞു,
-ദിക്കുകള്നടുങ്ങുമൊച്ചയിലമ്പല
കീ൪ത്തനമുയരുന്നു.

നാമംജപിച്ചനാളുകള് മറന്നു,
നേരമിരുട്ടുന്നു,
ചായക്കടകളിലൊഴുകിപ്പടരു-
ന്നാസുരസംഗീതം.

ഭ്രാന്ത൯മാരുടെ തക൪ന്നതലയിലെ-
യസ്വസ്ഥതമുഴുവ൯,
പക൪ന്നു ശ്റോതാക്കള്ക്കായ് സ൪ക്കാ൪
പ്രക്ഷേപിണിയന്ത്രം.

ശ്രീനാരായണ സൂക്തങ്ങളില്നി-
ന്നാ൪ദ്രതയകലുന്നു,
-ചായംതേച്ചവ തോന്നിയപോല്ച്ചില
ഗായകസംഘങ്ങള്.

ആലക്തികദീപങ്ങള്കൊളുത്തിയ
കോണ്ക്റീറ്റ് കാടുകളില്,
ചിതറിപ്പോയോ ചിറകുകുഴഞ്ഞെ൯
മിന്നാമിനുങ്ങുകള്?

കുയില്ക്കുലങ്ങള് കൂടുകള്കൂട്ടിയ
കാവുകള്കാണാതായ്,
-കാവിയുടുത്തവ൪ തണുത്തമാ൪ബ്ബിള്-
ക്കൂടുകള്കൂട്ടുന്നു.

വഴിയിലെവാരിക്കുഴികളില് വീണൂ
വിഗ്രഹഭഞ്ജകരും, 
വിമോചനത്തിനുവാള്മുനതേയ്ക്കും
വിപ്ലവകാരികളും.

നിശ്വാസങ്ങള്നിറുത്തുകപുറകേ
നമ്മുടെകുഞ്ഞുങ്ങള്
തുറിച്ചുനോക്കിവരുന്നുകൊളുത്തുക
വിശ്വാസവെളിച്ചം.

ആറു്

കഴിഞ്ഞുനാളുകള്, വീണ്ടും പുഴയുടെ
ജലനിലതാഴുന്നു,
അത്യുല്സാഹത്തോടേ ഞാ൯ പുഴ
നടന്നുകയറുന്നു.

നീലക്കുയിലുകള് കാട്ടിന്നുള്ളില്
നിഴലെഴുതിയവഴിയില്,
മത്സരിക്കുന്നെന്നോടവരുടെ
രാഗാലാപത്താല്.

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടികള് കള്ള-
ക്കണ്കോണുകള്കൊണ്ടെ൯,
കണ്ണിലൊതുക്കിയകിനാക്കളെല്ലാം
കവ൪ന്നെടുക്കുന്നു.

മധുരം നിറഞ്ഞു മനസ്സിലും മഴ-
വില്ലി൯ മിഴികളിലും,
മദിച്ചുതുമ്പികള് മൂളിനടക്കു-
ന്നാമ്പല്ക്കുളങ്ങളില്.

മധുരം നിറഞ്ഞു മനസ്സിലും മഴ-
വില്ലി൯ മിഴികളിലും,
മദിച്ചുതുമ്പികള് മൂളിനടക്കു-
ന്നാമ്പല്ക്കുളങ്ങളില്.
 
പൂത്തമുളങ്കാടുകളുടെനിഴലുകള്
നീളുംനേരത്തും
ആനകള്നടന്നചുവടില്ച്ചുവടുകള്
ചേ൪ത്തുനടന്നൂ ഞാ൯.

പുഴയുടെനടുവിലെ മണലില്മറിഞ്ഞ
കുരുന്നുകുഞ്ഞുങ്ങള്,
നടന്നുനേരേപോയോ ജീവിത
മണലാരണ്യത്തില്?

അരണ്ട സൂരൃവെളിച്ച്ചമെനിയ്ക്കാ-
യറച്ചുനില്ക്കുന്നു,
തിരിച്ചു ഞാ൯ ചിരിതൂകും തെളിനീ-
രലകള് കടക്കോളം.

കൂറ്റനൊരാല്മരമിരുളിനിരിയ്ക്കാ-
നിലകളൊരുക്കുന്നു,
ചീവിടുകള് നി൪ത്താതെ നിശീഥിനി
നാമം വാഴ്ത്തുന്നു.

എത്രവിചിത്രം! മാനംനോക്കി
നടക്കും പുഴയലയില്
ചിത്രപ്പണികള്നടത്തിയ നീലാ-
കാശം നിഴലിച്ചു.

അല്പം മു൯പേ കണ്ടതോരെയൊരു
നക്ഷത്രം മാത്രം,
എപ്പോഴാണവ ലക്ഷം പൂത്തു-
നിറഞ്ഞാകാശത്തില്?

പകല്കടന്നുവരുന്നൂ പവിഴ
പ്രകാശരശ്മിയുമായ്,
പലനിലയുള്ളമനോഹരമണിസൗ-
ധങ്ങളുയ൪ത്തുന്നു.

വിളറിയചന്ദ്രക്കലയുടെകവിളിലെ
വിഷാദരാഗത്തില്,
വിലാസവതികള് വെണ്മേഘങ്ങള്
ചായംചാലിച്ചു.

വൃശ്ചികമായെ൯ കതകുകള് തള്ളി-
ത്തുറന്നുകാറ്റലകള്,
വാടിയപൂവുകള് പറന്നുവീണെ൯
വാതായനങ്ങളില്.

ഈണംവറ്റിയവീണകള് വീണ്ടും
ഗാനമൊഴുക്കുന്നു,
ഇരുണ്ടമേഘക്കാടുകടന്നെ൯
ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം.

ഇരമ്പിയൊഴുകിവരുന്ന നദീരവ-
മില്ല നിലയ്ക്കുന്നു,
ഇല്ലെ൯ വീണയില്നിന്നും പറന്നു
മായും മാധുരിയും.    

1983 ല് രചിക്കപ്പെട്ടത്‌.


Dear Reader, if you have ISM fonts installed in your computer, you can read this version here.
 
ML 004.
Viswaasa Veliccham.
P. S. Remesh Chandran.

hni-zmk shfn¨w
]n. Fk.v ctaiv N{µ³.


        H¶v

Imew- sX-änb th\¨q-SnÂ
hc­WvS hb-ep-I-fnÂ,
IpfnÀ¯ Zml-P-e-¯n¶mtcm
Ipgn-IÄ Ip¯p-¶p.

lcn-X-h\w \ng-enbv¡pw aªpþ
¯pÅn-IÄ s]mgn-bp¶p;
XfÀ¶p Rms\³ XW-emw -{]n-b-cpsS
tZl-hn-tbm-K-¯nÂ.

Icnª NpÅn-s¡m-¼n-en-cp-s¶mcp
Iqa³ IqIp-¶p;
]mSp-I-bn-só thZ\ Rms\³
hoW-¡-¼n-I-fnÂ.


Karinjja Chullikkompilirunnoru Koman Kookunnu. Pieter Bruegel Elder 1565 Oil.


acWw a\p-j-y-a-\-Ên hnjmZw
hmcn \nd-bv¡p-¶p,
at\m-Ú-ap-e-In³ \n\-hn³ t\sc
hmXn-e-S-bv¡p-¶p.

am\waqSn-b -ap-In-ep-I-fmtcm
Iodn apdn-¡p¶p
þA-´ÀÊw-LÀj-§Ä shÅnSn
hmfp-IÄ hoip-¶p.

]ns¶-bp-tam-S-¨m-ep-I-fn agþ
shÅw ]mbp-¶p,
]ns¶-bp-a-cp-hn-¡-c-I-fn-e-c-fnþ
¡mSp-IÄ ]q¡p-¶p.

ag-bn¡p-fn¨p \n¡pw ac-XI
ac-§-fn¡qSn
Nnd-Ip-IÄ Xpgªp ]mbpw sIm¡p-IÄ
Nn{Xw hnc-Nn-¨p.

agbpw a[p-c-\n-emhpw apI-fnÂþ
ss¡¿p-IÄ tImÀ¡p-¶p,
X¯-½-I-fpsS Nnd-Ip-I-fp-eªp
Xmgm-¼q-¡m-«nÂ.

aªn³ t\À¯- ap-Jm-h-c-W-§Ä
aqSnb ae-ap-I-fnÂ
apIn¡pam-cn-IÄ X½n¯-½nÂ
ap¯w shbv¡p-¶p.

]pecpw t\cw hscbpw \nemhp
tXmcm-sXm-gp-Ip-¶p,
Ncm-N-c-§Ä \nÝ-eamw kpJþ
\n{Z-bn-em-gp-¶p.
  
         cWvvSv    

F§pw- F-hn-sS-bp-ap-Z-b-¯n³apþ
¼pbcpw Xmc-¯n³
X¦-sh-fn¨w Xgp-Ipw -Xmgvhc
XncnsI hnfn-¡p-¶p.

hb-te-e-I-fpsS Ipdp-tI- Ip-krXnþ
¡män³ ]pdtI Rm³
hoWpw, ho­WvvSp-sa-Woäpw, \S¶p
]«w ]d-¯p-hm³

Iq«p-Im-cpsS IqsS-¡p¶pw
Ipf-§fpw Xm­WvSn
\S-¶p- R-§Ät]mb-Xp-ao-hgn
hnZ-ym-e-b-§-fnÂ.

ImSp-IÄ Nqgpw-I-cn-a-e, Nqfwþ
aqfn-¸p-g-sbm-gpIpw
Ncn-hp-I,fh-bpsS Nph-«n hÅnþ
¡pSnepw ad-¶p- Rm³.

C\n-bp-sam-cn-¡Â¡q-Sn-¡p-bn-ep-IÄ
IqIp-¶Xp tIÄ¡m³
CXp-hgn ho­WvSpw hcnà Rm,\-Xnþ
hnZq-c-a-e-bp-Inepw.

        aq¶v

an¨-`qan ka-c-¯nsâ
apg¡w tIÄ¡p¶p,
ap{Zm-hm-Iyw hnfn-¨p- Ip-«n-IÄ
apt¼ \S-¶p-t]mbv.

tXm¡pw Dcp-¡p-sXm-¸n-bp-a-Wnª
]«m-f-¡m-cpw,
Hä-psImSp¡m³ \nc¶p \nc-h[n
hÀ¤hntcm-[n-I-fpw.

Nph¶ tNmc-s¡m-Sn-bpsS Nph-SnÂ
Nqfwhnfn-tI-«p,
Xcn-Èp-`q-an-IÄ ssIt¿-dp¶q
k¶-²-`-S-·mÀ.

Aev]w Nne-cpsS XymKw sIm­-WvShÀ
e£yw t\Sp-¶p,
A¶m-Wm-Zyw tNm¸p-]p-c­WvSq
sN¼-c-¯n-I-fnÂ.

ImgvN-¡m-cm-am-bn-c-am-fpIþ
tfmÀ½-¨n-an-gp-I-fnÂ,
A]qÀÆ-am-samcp kwK-a-cwKw
H¸n-sb-Sp-¡p-¶p.

        \mev

HmÀ¡ps¶m-cn-¡-tetXm sXcþ
sªSp-¸n\p \n¶p NneÀ,
Pbm-c-h-§Ä apg-¡n-b-X-h-cpsS
\nXm´ i{Xp-¡Ä!

P\m-[n-]-X-y-¯n-s\bpw PmXnþ
s¡mSp-hm-fm sh«m³,
A§m-Sn-I-fn-ep-a-h-c-s¶-¿pþ
¶mtá-bm-kv{X-§Ä.

P\n¨hÀ¤w t]mIpw]mX-IÄ
Xncn-¨-dnªp NneÀ,
ISp¯ `oj-Wn-bm-b-hÀ IS¶p
sXc-sª-Sp-¸p-I-fnÂ.

_Ôp-Xzw PmXn-Xzw km¼þ
¯nIm-{i-b-X-z-§Ä
þ]-dn¨p Zqsc-sb-dn-ª-hÀ ]g-Inb
]mc-¼-c-y-§-fpw.

A²-zm-\n¡pw Icp-¯n-\-cp-hn-IÄ
sNdp¯p Nnd-sI-«m³,
BV-y-·m-cpsS KqVm-tem-N-\þ
b¼e aqe-I-fnÂ.

        A©v

hnZ-ym-e-b-§Ä shSnªp Ip«n-IÄ
hn{i-a-th-f-I-fnÂ,
a\w-]p-c«pw Ne-¨n-{X-Kmþ
\§Ä tIÄ¡m-\m-bv.

Ifn-Ø-e-§Ä IS,¶-hÀ sXcp-hnÂ
Imskäv kwKoXw
tXmcm-sXm-gpIpw IS-bpsS ap¼nÂþ
¡q«w-Iq-Sp-¶p.

{Ia-§Ä sXäm-sXm-gp-Ipw- Ip-bn-en³
It¨cn apdn-ªp,
Zn¡p-IÄ \-Sp-§p-sam¨bne-¼e
IoÀ¯-\-ap-b-cp-¶p.

\maw-P-]n¨ \mfp-IÄ ad¶p,
t\c-an-cp-«p-¶p;
Nm-b-¡-S-I-fn-sem-gp-In-¸-S-cpþ
¶mkpc kwKo-Xw.

{`m´-·m-cpsS XIÀ¶Xe-bn-seþ
bk-z-ØX apgp-h³,
]IÀ¶pt{imXm-¡Ä¡mbv kÀ¡mÀ
{]t£-]n-Wn-b-{´w.

{io\m-cm-bW kqà-§-fnÂ\nþ
¶mÀ{Z-X-b-I-ep-¶p,
Nmbw-tX-¨h tXm¶n-b-t]mÂ,¨ne
KmbIkwL-§Ä.

Be-ànIZo]-§Ä sImfp-¯nb
tIm¬{Ioäv ImSp-I-fnÂ,
NnX-dn-t¸mtbm Nnd-Ip-Ip-g-sª³
an¶mw-an-\p-§p-IÄ ?

Ipbn¡p-e-§Ä Iq-Sp-IÄ Iq-«nb
Imhp-IÄ ImWm-Xm-bv,
Imhn-bp-Sp-¯-hÀ XWp¯amÀ_nÄþ
¡qSp-IÄIq«p-¶p.

hgn-bnsehmcn-¡p-gn-I-fn hoWq
hn{Kl`RvP-I-cpw,
hntam-N-\-¯n\p hmÄap\tXbv¡pw
hn¹-h-Im-cn-I-fpw.

\ni-zm-k-§Ä \ndp-¯p-I, ]pdtI
\½psS Ipªp-§Ä
Xpdn-¨p-t\m-¡n-h-cp-¶p, sImfp-¯pI
hni-zmk shfn-¨w.

        Bdv

Ignªp \mfp-IÄ, hoWvS­pw ]pg-bpsS
Pe-\ne Xmgp-¶p,
AX-yp-Õm-l-t¯mtS Rm³ ]pg
\S-¶p- I-b-dp-¶p.

\oe-¡p-bn-ep-IÄ Im«n-¶p-ÅnÂ
\ng-se-gp-Xnb hgn-bnÂ,
aÕ-cn-¡p-s¶-t¶m-S-h-cpsS
cmKm-em-]-¯mÂ.

Im¡-¯-¼p-cm-«n-IÄ IÅþ
¡¬tIm-Wp-IÄsIms­WvS³
I®n-sem-Xp-¡nb In\m-¡-sfÃmw
IhÀs¶-Sp-¡p-¶p.

a[pcw \ndªp a\-Ênepw agþ
hnÃn³ angn-I-fn-epw,
aZn-¨p-Xp-¼n-IÄ aqfn-\-S-¡pþ
¶m¼Â¡p-f-§-fnÂ.

]q¯-ap-f-¦m-Sp-I-fpsS \ng-ep-IÄ
\ofpw-t\-c¯pw,
B\-IÄ \S¶Nph-Sn Nph-Sp-IÄ
tNÀ¯p\S¶q Rm³.

]pg-bpsS \Sp-hnse aW-en adnª
Ipcp¶p Ipªp-§Ä,
\S¶p t\tc t]mtbm PohnX
aW-em-c-W-y-¯nÂ?

Ac­WvS kqc-y-sh-fn-¨-sa-\nbv¡mþ
bd¨p\n¡p-¶p,
Xncn¨p Rm³ Nncn-XqIpw sXfn-\oþ
ceIÄ IS-t¡m-fw.

Iqä-s\m-cmÂa-c-an-cp-fn-\n-cn-bv¡mþ
\ne-I-sfm-cp-¡p-¶p,
Nohn-Sp-IÄ \nÀ¯msX \nio-Yn\n
\maw hmgv¯p-¶p.

F{X hnNn{Xw! am\w t\m¡n
\S¡pw ]pg-b-e-bnÂ,
Nn{X-¸-Wn-IÄ \S-¯nb \oemþ
Imiw \ng-en-¨p.

Aev]w ap³t] I­-WvSsXm-tc-sbmcp
\£{Xw am{Xw,
Ft¸m-gm-Wh e£w ]q¯p
\nd-ªm-Im-i-¯n ?

        Ggv

]IÂ IS-¶p-h-cp¶q ]hng
{]Im-i-c-ivan-bp-am-bv,
]e-\n-e-bpÅ at\m-l-c-a-Wn-kuþ
[§-fp-bÀ¯p-¶p.

hnf-dnb N{µ-¡-e-bpsS Ihn-fnse
hnjmZcmK-¯nÂ
hnem-k-h-Xn-IÄ tht×-L-§Ä
Nmbw Nmen-¨p.

hrÝnI-am-sb³ IX-Ip-IÄ XÅnþ
¯pd¶p Imä-e-IÄ,
hmSn-b-]q-hp-IÄ ]d-¶p-ho-sW³
hmXm-b-\-§-fnÂ.

CuWw-h-änb ho-WIÄ ho­WvSpw
Km\-sam-gp-¡p-¶p,
Ccp­WvS taL-¡m-Sp-I-S-s¶³
ip`m]vXnhni-zm-kw.

Cc-¼n-sbm-gpIn hcp¶ \Zo-c-hþ
anà \ne-bv¡p-¶p,
Csó hoW-bnÂ\n¶pw ]d¶p
ambpw am[p-cn-bpw.

About the Author P. S. Remesh Chandran: 

Editor of Sahyadri Books & Bloom Books, Trivandrum. Author of several books in English and in Malayalam. And also author of Swan: The Intelligent Picture Book. Born and brought up in the beautiful village of Nanniyode in the Sahya Mountain Valley in Trivandrum, in Kerala. Father British Council trained English teacher and Mother University educated. Matriculation with distinction and Pre Degree Studies in Science with National Merit Scholarship. Discontinued Diploma studies in Electronics and entered politics. Unmarried and single. 

Author of several books in English and in Malayalam, mostly poetical collections, fiction, non fiction and political treatises, including Ulsava Lahari, Darsana Deepthi, Kaalam Jaalakavaathilil, Ilakozhiyum Kaadukalil Puzhayozhukunnu, Thirike Vilikkuka, Oru Thulli Velicham, Aaspathri Jalakam, Vaidooryam, Manal, Jalaja Padma Raaji, Maavoyeppoleyaakaan Entheluppam!, The Last Bird From The Golden Age Of Ghazals, Doctors Politicians Bureaucrats People And Private Practice, E-Health Implications And Medical Data Theft, Did A Data Mining Giant Take Over India?, Will Dog Lovers Kill The World?, Is There Patience And Room For One More Reactor?, and Swan, The Intelligent Picture Book. 

Face Book: https://www.facebook.com/psremeshchandra.trivandrum
Twitter: https://twitter.com/PSRemeshChandra
Google Plus: https://plus.google.com/+PSRemeshChandran
You Tube: http://www.youtube.com/user/bloombooks/videos
Blog: http://sahyadribooks-remesh.blogspot.com/
Site: https://sites.google.com/site/timeuponmywindowsill/
E-Mail: bloombookstvm@gmail.com
 
Post: P. S. Remesh Chandran, Editor, Sahyadri Books, Trivandrum, Padmalayam, Nanniyode, Pacha Post, Trivandrum- 695562, Kerala State, South India.

No comments:

Post a Comment